Back

Regulamin
§1
Postanowienia ogólne
1. PSYCHODIA Centrum Badań i Usług Psychologicznych prowadzi sprzedaż detaliczną kursów za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu. Firma szkoleniowa jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym: 2.18/00053/2017.
2. Właścicielem jest: PSYCHODIA Centrum Badań i Usług Psychologicznych z siedzibą w Lubaczowie, ul płk. Stanisława Dąbka 2B, NIP: 793-158-07-76, tel: 511 035 215, adres e-mail: ekursyonline@t.pl
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
4. Zamówienie kursu poprzez formularz zgłoszeniowy czy za pośrednictwem poczty elektronicznej jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
5. Ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Dodatkowo płatne jest wystawienie certyfikatów / zaświadczenia w formie tradycyjnej (wystawienie oraz przesyłka listem poleconym, koszt 20zł wg cennika przedstawionego na stronie: www.ekursyonline.pl/cennik).
§2
Zamówienia
1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.ekursyonline.pl,
b) poprzez pocztę elektroniczną,
c) drogą telefoniczną.
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy. Firma potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Firma ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej firmy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do
zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą Zamówienia przez Klienta poprzez wysłania formularza zgłoszeniowego i podanie danych.
4. Klient ma prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od zgłoszenia, musi to zrobić pisemnie i wysłać na adres firmy bez podawania przyczyny.
§3
Płatności
1. Formą płatnością jest przelew na konto.
2. Zaświadczenie w formie drukowanej jest dodatkowo płatne w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych). Wszystkie koszty związane z przygotowaniem, wysyłką dokumentów przedstawione są w cenniku na stronie: www.ekursyonline.pl/cennik
3. Warunkiem wysłania zaświadczenia jest opłacenie kursu oraz kosztów wydrukowania i przesłania zaświadczenia, zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi oraz zaliczenie egzaminu w formie on-line.
§4
Wysyłka
1. Zaświadczenie w formie drukowanej jest dodatkowo płatne. Jest to wybór opcjonalny, który kursant dokonuje przed przystąpieniem do szkolenia.
2. Każdy kursant otrzymuje certyfikat w formie elektronicznej za który nie jest pobierana opłata.
3. Zamówione zaświadczenia są wysyłane za pomocą Poczty Polskiej listem Poleconym Priorytetowym.
§5
Ochrona prywatności
1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.
§6
Własność intelektualna
1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej oraz materiałów szkoleniowych Firmy (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Firmy.
§ 7
Wejście w życie i zmiany Regulaminu
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.01.2017r.
2. Firma zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
3. Klient wysyłając zamówienie akceptuje Regulamin